Vedtægter for idrætsforeningen GVL Løkken

 

1.

Foreningens navn er Idrætsforeningen GVL Løkken.  Foreningens adresse er Brændingen 1, 9480 Løkken.

2.

Foreningen er stiftet. d. 7. februar 1967 ved sammenslutningen af Løkken Idrætsforening, stiftet juni 1935, Gølstrup Boldklub stiftet 1908 og Vittrup Idrætsforening.

3.

Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke amatøridræt.

4.

I foreningen kan optages aktive medlemmer, der betaler et årligt kontingent fastsat af bestyrelsen. Hel eller delvis kontingentfrihed kan under særlige omstændigheder bevilges af bestyrelsen. 

Aktive medlemmer defineres som: Idrætsudøvende medlemmer, medlemmer af faste bestående udvalg, bestyrelsesmedlemmer, trænere og holdledere, kampfordelere, bogholder, GVL’s venners bestyrelse og GVL’s æresmedlemmer.

Kontingentrestancer over 2 mdr., kan medføre udelukkelse fra kampe m.m. ligesom restancer over 2 mdr. medfører tab af retten til af deltage i afstemninger på generalforsamlingen og bortfald af valgbarhed til bestyrelse og udvalg.

Enhver person der opfylder betingelserne i pkt. 5 kan optages i foreningen. 

5.

Ethvert medlem af foreningen er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter, samt de ordensregler og forordninger bestyrelse og udvalg til enhver tid finder hensigtsmæssigt at opretholde. Ligeledes er foreningens medlemmer underkastet og forpligtet til at overholde vedtægter og bestemmelser givet af Danmarks Idrætsforbund, samt de specialforbund som foreningen måtte være medlem af.

Overtræder et medlem disse vedtægter og bestemmelser eller udviser en opførsel, der gør vedkommende uværdig til fortsat at være medlem af foreningen, kan bestyrelsen ekskludere pågældende medlem af foreningen. Et ekskluderet medlem kan kun optages igen, såfremt bestyrelsen eller generalforsamlingen vedtager dette.

Et ekskluderet medlem har ret til at møde på førstkommende generalforsamling og der forelægge sin sag. 

Ethvert medlem, der er udtaget til at repræsentere foreningen ved kampe, stævner eller lignende, er forpligtet til at møde. Ved forfald skal der sendes afbud. Meddeles afbud ikke kan bestyrelsen idømme karantæne.

 

6.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest med udgangen af februar og indkaldes gennem lokalpressen med mindst 7 dages varsel af bestyrelsen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må skriftligt tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 4 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes efter følgende dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden beretning, herunder udvalgsberetninger
 3. Aflæggelse af revideret regnskab.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter.
 5. Valg af seniorfodboldudvalgsmedlemmer, samt 2 suppleanter.
 6. Valg af ungdomsfodboldudvalgsmedlemmer, samt 2 suppleanter.
 7. Valg af håndboldudvalgsmedlemmer, samt 2 suppleanter. 
 8. Valg af badmintonudvalgsmedlemmer, samt 2 suppleanter. 
 9. Valg af 1 revisor, samt revisor suppleant.
 10. Indkomne forslag.
 11. Eventuelt

Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert aktivt medlem, der er fyldt 16 år, jfr. dog paragraf 4.

For aktive medlemmer under 16 år kan stemmeret udøves af forældre værge, jfr. dog paragraf 4.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem der er fyldt 18 år, jfr. dog paragraf 4.

Valgbar til udvalg er ethvert medlem der er fyldt 16 år, jfr. dog paragraf 4.

Valg af bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, kan ske ved skriftlig afstemning, hvis 1 medlem ønsker det. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle som deltager på generalforsamlingen og er stemmeberettiget, kan kun deltage med 1 stemme i alt uanfægtet antallet af børn eller antallet af idrætsgrene. 

7.

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. 

Regnskabet revideres af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer, der vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis.

Et bestyrelsesmedlem kan ikke vælges til revisor.

 

8.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer, som er valgt direkte på generalforsamlingen. Bestyrelsen holder, mindst hvert kvartal, møde med medlemmer fra Seniorfodboldudvalget, Ungdomfodboldsudvalget, Håndboldudvalget og Badmintonudvalget. Øvrige udvalg deltager efter behov.

Bestyrelsen repræsenterer (tegner) foreningen i alle forhold, og der føres protokol over deres beslutninger.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for indgående forpligtelser for foreningen, for hvilke foreningen alene hæfter med den respektive formue. 

Samlede anlægsinvesteringer årligt over 500.000, - skal godkendes af generalforsamligningen.   

Ekstraordinære dispositioner såsom køb og salg og pantsætning af fast ejendom og jord skal tillige godkendes af generalforsamlingen. 

Ovenstående to dispositionsbegrænsinger kan alene ophæves,  ved 2 på hinanden efterfølgende generalforsamlinger med krav om vedtægtsændringer. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår 3 og 3.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed har formanden og i dennes fravær næstformanden den udslagsgivende stemme.

Bestyrelsen kan til alle tider nedsætte udvalg/underudvalg efter behov.

9.

Seniorfodboldudvalget består af 3 til 5 medlemmer som vælges for 2 år ad gangen på generalforsamlingen af stemmeberettigede medlemmer og afgår skiftevis. Udvalget konstituerer sig med formand, sekretær og repræsentant til udvalgsmøder med bestyrelsen.

Ungdomsfodboldudvalget består af 3-5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen på generalforsamlingen af stemmeberettigede medlemmer og afgår skiftevis. Udvalget konstituerer sig med formand, sekretær og repræsentant til udvalgsmøder med bestyrelsen.

Håndboldungdomsudvalget består af 3-5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen på generalforsamlingen af stemmeberettigede medlemmer og afgår skiftevis. Udvalget konstituerer sig med formand, sekretær og repræsentant til udvalgsmøder med bestyrelsen.

Håndboldseniorudvalget består af 3-5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen på generalforsamlingen af stemmeberettigede medlemmer og afgår skiftevis. Udvalget konstituerer sig med formand, sekretær og repræsentant til udvalgsmøder med bestyrelsen.

Badmintonudvalget består af 3-5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen på generalforsamlingen af stemmeberettigede medlemmer og afgår skiftevis. Udvalget konstituerer sig med formand, sekretær og repræsentant til udvalgsmøder med bestyrelsen.

Udvalgene skal i alle anliggender, der forpligter foreningen økonomisk, forelægge sagerne for bestyrelsen til godkendelse.

Der vælges suppleanter for de valgte medlemmer af bestyrelse og udvalg for 1 år ad gangen, men bestyrelse og udvalg er til enhver tid selvsupplerende i tilfælde af mangel på suppleanter. 

Der føres protokol over udvalgenes beslutninger. 

10.

Medlemsmøde afholdes når bestyrelsen eller mindst 25 stemmeberettigede medlemmer begærer det. Indkaldelsen sker af bestyrelsen. Medlemsmøde afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller mindst 25 stemmeberettigede medlemmer begærer det.

Indkaldelse sker af bestyrelsen med mindst 7 dages varsel gennem lokalpressen.

11.

Forslag til vedtægtsændringer behandles på den ordinære generalforsamling. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer afgiver stemme herfor, samt efterfølgende vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter, ligeledes med 2/3 stemmer herfor.

12.

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på 2 efter hinanden afholdte generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, med mindst ¾ af de fremmødte stemmer herfor. 

Ved en eventuel opløsning tilfalder alle værdier en ny amatøridrætsforening hjemmehørende i Løkken. Findes en sådan forening ikke, bestyres stadion af den kommune, ved kommunalbestyrelsen, hvori den ligger, indtil en ny amatøridrætsforening er oprettet. Mens stadion drives af kommunalbestyrelsen, skal det forsat anvendes til idrætsudøvelse. Øvrige værdier administreres af den opløste forenings pengeinstitut indtil en ny amatør idrætsforening er stiftet.

_______________________________________________________________________________________

Således vedtaget på ordinær generalforsamling torsdag d. 5/12-1996 og ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 19/12-1996.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling tirsdag d. 7/12-1999 og ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 4/1-2000.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling tirsdag d. 4/12-2017 og ekstraordinær generalforsamling torsdag d.28/12-2017.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling mandag 25/2-2019 og ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 21/3-2019. 

Således vedtaget på ordinær generalforsamling mandag 26/2-2024 og ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 11/3-2024. 

 

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram